Doelstellingen

Stichting Utrecht Oost GEZond stelt zich ten doel om de samenwerking tussen de eerstelijns zorgverleners in de wijk Utrecht Oost te stimuleren, ten einde passende, kwalitatief hoogstaande en toegankelijke zorg te bieden. Eerstelijnszorg is de zorg dichtbij huis. Zorgverleners in de eerstelijnszorg zijn bijvoorbeeld de huisarts, apotheek, fysiotherapeut en psycholoog. Stichting Utrecht Oost GEZond wil deze doelstelling realiseren door:

  • Een strategisch beleid te ontwikkelen ten aanzien van de eerstelijnszorg in Utrecht Oost;
  • vertegenwoordiger te zijn bij het sluiten van contracten met zorgverzekeraars en daarbij, samen met de aangesloten huisartsenpraktijken en apotheken, aanspreekpunt te zijn voor eerstelijnszorgverleners in Utrecht Oost;
  • het aanbod van eerstelijnszorg verder op te zetten, te ontwikkelen en concreet te maken, deels in samenwerking met andere partijen (bijvoorbeeld ziekenhuizen);
  • de aangesloten zorgverleners te ondersteunen en activiteiten te ontplooien die gericht zijn op het realiseren van het doel.

De activiteiten zullen worden uitgevoerd in nauwe samenspraak met de zorgverleners in de omgeving. Verder zullen andere belanghebbenden, zoals zorgverzekeraars en de gemeente Utrecht, worden betrokken bij de activiteiten van de stichting.

Werkgroepen

Ouderenzorg

Verbetering relatie tussen huisarts en wijkverpleging, Buurtteam, informele zorg en sociaal makelorganisatie.

CVRM

Verdere integratie van cardiovasculaire zorg tussen nulde, eerste en tweede lijn met de huisarts als spil en poortwachter.

Diabetes

Implementatie van verbeteracties multidisciplinaire diabeteszorg.

Longen

Implementatie van chronische zorg omtrent astma en COPD.

Verslavingszorg

Aanpak wijkgerichte verslavingsproblematiek, met specifieke aandacht voor overmatig alcoholgebruik.

Patiënt- en servicegerichtheid

Het onderzoeken, ontwikkelen en implementeren van breed gedragen patiënt- en servicegerichte maatregelen vanuit de huisartsenpraktijken.

Basis GGZ

Visie- en expertgroep, vorming POH-GGZ, consultatie tweede lijn en eHealth.

Studenten

Verbeteren van toegankelijkheid van de zorg voor de studenten in Utrecht Oost en creëren van bewustwording bij deze doelgroep.

Optimalisatie Farmacotherapie & Medicatieoverdracht

Het opzetten van gestructureerd overleg met betrekking tot medicatiereviews, het efficiënt en eenduidig opzetten van aanvragen voor herhaalmedicatie voor chronische en incidentele medicatie en het ontwikkelen en implementeren van protocollen inzake medicatieoverdracht.

ZorgMail

Stimuleren implementatie en gebruik van beveiligde digitale communicatie tussen verschillende disciplines.

Eerste 1.000 dagen

De gezondheidsstatus wordt voor een belangrijk deel in de eerste 1.000 dagen van het leven bepaald. De werkgroep maakt een analyse van de doelgroep en legt contacten met relevante ketenpartners, ten einde met een plan van aanpak te komen.

Kijk voor een uitgebreid overzicht van de actieve projecten van Stichting Utrecht Oost GEZond op www.geznetwerkutrecht.nl.